H.O.K.N. | Oddíl | Program 2007 | Soutěž 2007 | Kronika | Foto | Video | Stanovy
horolezecký oddíl Karla Němce horolezecký oddíl Karla Němce horolezecký oddíl Karla Němce
 
 Horolezecký oddíl:
 
Členové oddílu
 
Program 2007
 
Kronika
 
Knihovna
 
Foto
 
Video
 
Doporučené cesty
 
Soutěž 2007
 
Články

Obrázky z lezení
horolezecký oddíl Karla Němce
Na našich stránkách si můžete prohlédnout fotografie z lezení.

Prohlédněte si
horolezecký oddíl Karla Němce
ČHS
JAMES
UIAA

Dobré informace
horolezecký oddíl Karla Němce
Tatry.CZ
Lezec.cz
Montana

Naši neoblíbenci
horolezecký oddíl Karla Němce
divadlo SAD

           

Stanovy horolezeckého oddílu Karla Němce

Preambule
HO Karla Němce je dobrovolným sdružením lidí na základě jejich společného zájmu o sportovní činnost související s aktivním překonáváním výšek a o sportovní činnost bezprostředně související.
Posláním HO Karla Němce je všestranně rozvíjet fyzické, duševní, a morální vlastnosti svých členů, vykonávat jejich vůli, dbát na dodržování zásad demokracie, vnitřní dobrovolné kázně všech členů a vzájemného přátelství, kterému bude vlastní uvědomělé a dobrovolné úsilí všech členů splnit společné cíle a poslání HO.

Hlava I.
Jméno, druh, vznik a sídlo
1. HO Karla Němce je sdružení lidí, zaregistrované na Českém horolezeckém svazu pod registračním číslem 397, dne 6. 1. 1999.
2. Sídlem HO Karla Němce je Plzeň, Smrková 26.

Hlava II.
Hlavní směry působení
HO Karla Němce organizuje formy sportovní činnosti související s aktivním překonáváním výšek, zejména:
a. skálolezectví
b. pískovcové lezení
c. klasické horolezectví ve velehorských oblastech
d. halové lezení
e. lezení na balvanech (bouldering)
f. lezení v ledu
g. vysokohorská turistika
a vytváří podmínky pro činnost těchto odvětví.

Hlava III.
Členství
1. Členství v HO Karla Němce je založeno na dobrovolnosti a rozlišuje se na
 a. zakládající členy
 b. řádné členy
 c. členy - čekatele
 d. čestné členy

2. Členem HO Karla Němce se může stát osoba jakékoliv národnosti, rasy, státní příslušnosti a vyznání, která hodlá v rámci HO působit nebo působit v jeho prospěch a dodržovat stanovy HO.

3. Nový člen je přijat za těchto podmínek:
a) nového člena musí doporučit alespoň 3 řádní členové HO Karla Němce - stává se z něj člen - čekatel
b) nový člen je přijat na zkušební dobu 6 měsíců, během níž se musí zúčastnit min. 2 lezeckých akcí HO Karla Němce
c) musí prokázat během zkušební doby základní horolezecké dovednosti (teoretická a praktická zkouška)
d) musí zaplatit vstupní poplatek do oddílu, oddílové a členské příspěvky
po splnění bodů a, b, c, d se člen - čekatel stává řádným členem HO Karla Němce

4. Členství se prokazuje platným průkazem ČHS

5. Členství zaniká:
vystoupením
vyškrtnutím pro neplnění základních členských povinností
vyloučením (na doporučení alespoň 2/3 členů)
úmrtím člena

Hlava IV.
Členská práva
1. Zúčastnit se činnosti organizované HO Karla Němce.
2. Zvát na akce pořádané HO Karla Němce své kamarády a známé.
3. Organizovat svoji akci v rámci HO Karla Němce.
4. Doporučovat nové členy.
5. Vznášet připomínky k práci HO Karla Němce.
6. Kdykoliv přestoupit do jiného HO.
7. Kdykoliv vystoupit z HO Karla Němce.
8. Volit do funkcí HO Karla Němce na výroční členské schůzi (popř. mimořádné výroční schůzi).

Hlava V.
Členské povinnosti
1. Dodržovat stanovy HO Karla Němce a ČHS, pravidla sportovní činnosti, pravidla pro organizování sportovní činnosti, usnesení kolektivních orgánů, pokyny cvičitelů a správců skalních oblastí.
2. Řádně, svědomitě, nestranně a nezištně vykonávat svěřené funkce.
3. Pomáhat při organizování akcí HO Karla Němce.
4. Musí mít v pořádku oficiální dokumenty (průkaz).
5. Platit členské a oddílové příspěvky ve stanovené době a výši.
6. Musí mít základní horolezecké dovednosti a znalosti a dále si tyto znalosti a dovednosti rozšiřovat.

Hlava VI.
Majetek HO Karla Němce
Majetek HO Karla Němce je tvořen oddílovými příspěvky, dary poskytnutými fyzickými či právnickými osobami, poskytnutými dotacemi či granty, případě jinými zdroji poskytnutými třetími subjekty HO Karla Němce, a též fyzickým majetkem (zejména sportovní vybavení a literatura), který byl za výše uvedené peněžní zdroje pořízen. Peněžní prostředky v majetku HO Karla Němce smějí být použity pouze na výdaje bezprostředně související s činností HO Karla Němce a jeho členů (zejména nákup sportovního vybavení a literatury, úhrady cestovného a ubytování na oddílových akcích, úhrada startovného na závodech aj.).

Hlava VII.
Základní horolezecké dovednosti a vědomosti člena HO Karla Němce (osnova)
1. Historie horolezectví (Himaláje, Alpy, Tatry, ...).
2. Horolezecké oblastí (zč. kraj, ČR, SR, Evropa).
3. Meteorologie.
4. Horolezecká výstroj a výzbroj (hory, skály).
5. Místopis (Tatry, Alpy) a orientace v terénu.
6. Klasifikace výstupů, grafické značky.
7. Ochrana přírody.
8. První pomoc a nouzové signály.
9. Uzlování (osmičkový uzel, vůdcovský uzel, protisměrný uzel, lodní smyčka, poloviční lodní smyčka, prusík, rybářský uzel - příklady použití a umět uvázat).
10. Slaňování, vč. Dülferova sedu (umět vytvořit slaňovací stanoviště).
11. Jištění prvolezce, druholezce, vytvoření jistícího stanoviště.
12. Zachycení pádu prvolezce a druholezce.
13. Technika chůze (suťovisko, tráva, kleč, sníh, ledovec, skalní hřeben).
14. Vytváření postupového jištění (zakládání vklíněnců, frendů, uzlů, ovazování hrotů a hodin).
15. Vyprošťování, spouštění a zafixování spolulezce, prusíkování.
16. Zvládnutí přelezu cesty IV. stupně obtížnosti (UIAA) alespoň na 5 různých materiálech (vápenec, žula, pískovec, slepenec, svor, tuf, buližník,...).
17. Zvládnutí techniky lezení spár, stěn, komínů, převisů a lezení na tření.
18. Přelezení alespoň jedné více délkové cesty.

Hlava VIII.
Hierarchie oddílu, volby, výroční schůze
Předseda - zastupuje oddíl při jednání s ČHS a ostatními subjekty, zodpovídá za chod a práci oddílu je volen na 2 roky na výroční schůzi oddílu (popř. mimořádné výroční schůzi), může být odvolán na výroční schůzi (popř. mimořádné výroční schůzi) 2/3 většinou členů oddílu, a to
 a. v případě disciplinárního provinění bránícího výkonu funkce,
 b. v případě vedeného trestního stíhání vedeného proti jeho osobě,
 c. v případě kolize zájmů škodící oddílu.
První místopředseda - zastupuje předsedu oddílu
 a. v případě nepřítomnosti předsedy,
 b. v případě odstoupení či odvolání předsedy,
 c. v případě úmrtí předsedy, a to v pořadí 1. místopředseda, 2. místopředseda,
- zodpovídá za řádné školení nováčků a doškolování členů oddílu,
- je volen na 2 roky na výroční schůzi oddílu (popř. mimořádné výroční schůzi),
Druhý místopředseda - zastupuje předsedu oddílu
 a. v případě nepřítomnosti předsedy,
 b. v případě odstoupení či odvolání předsedy,
 c. v případě úmrtí předsedy, a to v pořadí 1. místopředseda, 2. místopředseda,
- zodpovídá za programovou náplň oddílu,
- je volen na 2 roky na výroční schůzi oddílu (popř. mimořádné výroční schůzi).
Pokladník - zodpovídá za řádné a včasné vybírání členských, oddílových příspěvků a za vybírání vstupních poplatků do oddílu. Je volen na 2 roky na výroční schůzi oddílu (popř. mimořádné výroční schůzi). Kronikář (správce webu) - zodpovídá za webovské stránky oddílu a jejich aktualizaci. Je volen na 2 roky na výroční schůzi oddílu (popř. mimořádné výroční schůzi). Zdravotník - odpovídá za zdravotnické školení a doškolování nováčků a členů oddílu. Na akcích, kterých se zúčastní má na starosti lékárničku. Je volen na 2 roky na výroční schůzi oddílu (popř. mimořádné výroční schůzi). Funkce se mohou kumulovat, pouze předseda nemůže být zároveň místopředsedou a první místopředseda nemůže být zároveň druhým místopředsedou


© 2007-2024 H.O.K.N. - Horolezecký oddíl Karla Němce Plzeň
Petr Novák - H.O.K.N., Smrková 26, 312 00 Plzeň, Česká republika, tel: 377 473 150
správci webu: Libor Bolda, Ondra Bílek