horolezecký oddíl Karla Němce horolezecký oddíl Karla Němce
 
 Články - aktuálně

 Soutěž aktuálně

 oblast Loupensko

 Členové oddílu

 Foto              Video
 Kronika        Knihovna

 Soutěž 2011
 Soutěž 2010
 Soutěž 2009
 Soutěž 2008
 Soutěž 2007

 Doporučené cesty
 Metodické Peklo
 Zdravověda
 Půjčovní řád H.O.K.N.

Obrázky z lezení
horolezecký oddíl Karla Němce
Na našich stránkách si můžete prohlédnout fotografie z lezení.
Prohlédněte si
horolezecký oddíl Karla Němce
ČHS
JAMES
UIAA
Dobré informace
horolezecký oddíl Karla Němce
Tatry.CZ
Lezec.cz
Montana
Horovybavení
horolezecký oddíl Karla Němce
Sambar

Naši neoblíbenci
horolezecký oddíl Karla Němce
divadlo SAD

návštěvníků stránek

Stanovy horolezeckého oddílu Karla Němce

Preambule
HO Karla Němce je dobrovolným sdružením lidí na základě jejich společného zájmu o sportovní činnost související s aktivním překonáváním výšek a o sportovní činnost bezprostředně související.
Posláním HO Karla Němce je všestranně rozvíjet fyzické, duševní, a morální vlastnosti svých členů, vykonávat jejich vůli, dbát na dodržování zásad demokracie, vnitřní dobrovolné kázně všech členů a vzájemného přátelství, kterému bude vlastní uvědomělé a dobrovolné úsilí všech členů splnit společné cíle a poslání HO.

Hlava I.
Jméno, druh, vznik a sídlo
1. HO Karla Němce je sdružení lidí, zaregistrované na Českém horolezeckém svazu pod registračním číslem 397, dne 6. 1. 1999.
2. Sídlem HO Karla Němce je Plzeň, Smrková 26.

Hlava II.
Hlavní směry působení
HO Karla Němce organizuje formy sportovní činnosti související s aktivním překonáváním výšek, zejména:
a. skálolezectví
b. pískovcové lezení
c. klasické horolezectví ve velehorských oblastech
d. halové lezení
e. lezení na balvanech (bouldering)
f. lezení v ledu
g. vysokohorská turistika
a vytváří podmínky pro činnost těchto odvětví.

Hlava III.
Členství
1. Členství v HO Karla Němce je založeno na dobrovolnosti a rozlišuje se na
 a. zakládající členy
 b. řádné členy
 c. členy - čekatele
 d. čestné členy
 e. neaktivní členy

2. Členem HO Karla Němce se může stát osoba jakékoliv národnosti, rasy, státní příslušnosti a vyznání, která hodlá v rámci HO působit nebo působit v jeho prospěch a dodržovat stanovy HO.

3. Nový člen je přijat za těchto podmínek:
a) nového člena musí doporučit řádný člen HO Karla Němce - stává se z něj člen - čekatel
b) nový člen je přijat na zkušební dobu
c) musí prokázat během zkušební doby základní horolezecké dovednosti (teoretická a praktická zkouška)
d) musí zaplatit vstupní poplatek do oddílu, oddílové a členské příspěvky
po splnění bodů a, b, c, d se člen - čekatel stává řádným členem HO Karla Němce

4. Členství zaniká:
vystoupením
vyškrtnutím pro neplnění základních členských povinností
vyloučením (na doporučení alespoň 2/3 členů)
úmrtím člena

Hlava IV.
Členská práva
1. Zúčastnit se činnosti organizované HO Karla Němce.
2. Zvát na akce pořádané HO Karla Němce své kamarády a známé.
3. Organizovat svoji akci v rámci HO Karla Němce.
4. Doporučovat nové členy.
5. Vznášet připomínky k práci HO Karla Němce.
6. Kdykoliv přestoupit do jiného HO.
7. Kdykoliv vystoupit z HO Karla Němce.
8. Volit do funkcí HO Karla Němce na výroční členské schůzi (popř. mimořádné výroční schůzi).

Hlava V.
Členské povinnosti
1. Dodržovat stanovy HO Karla Němce a ČHS, pravidla sportovní činnosti, pravidla pro organizování sportovní činnosti, usnesení kolektivních orgánů, pokyny cvičitelů a správců skalních oblastí.
2. Řádně, svědomitě, nestranně a nezištně vykonávat svěřené funkce.
3. Pomáhat při organizování akcí HO Karla Němce.
4. Platit členské a oddílové příspěvky ve stanovené době a výši.
5. Musí mít základní horolezecké dovednosti a znalosti a dále si tyto znalosti a dovednosti rozšiřovat.

Hlava VI.
Majetek HO Karla Němce
Majetek HO Karla Němce je tvořen oddílovými příspěvky, dary poskytnutými fyzickými či právnickými osobami, poskytnutými dotacemi či granty, případě jinými zdroji poskytnutými třetími subjekty HO Karla Němce, a též fyzickým majetkem (zejména sportovní vybavení a literatura), který byl za výše uvedené peněžní zdroje pořízen. Peněžní prostředky v majetku HO Karla Němce smějí být použity pouze na výdaje bezprostředně související s činností HO Karla Němce a jeho členů (zejména nákup sportovního vybavení a literatury, úhrady cestovného a ubytování na oddílových akcích, úhrada startovného na závodech aj.).

Hlava VII.
Základní horolezecké dovednosti a vědomosti člena HO Karla Němce (osnova)
1. Historie horolezectví (Himaláje, Alpy, Tatry, ...).
2. Horolezecké oblastí (zč. kraj, ČR, SR, Evropa).
3. Meteorologie.
4. Horolezecká výstroj a výzbroj (hory, skály).
5. Místopis (Tatry, Alpy) a orientace v terénu.
6. Klasifikace výstupů, grafické značky.
7. Ochrana přírody.
8. První pomoc a nouzové signály.
9. Uzlování (osmičkový uzel, vůdcovský uzel, protisměrný uzel, lodní smyčka, poloviční lodní smyčka, prusík, rybářský uzel - příklady použití a umět uvázat).
10. Slaňování (umět vytvořit slaňovací stanoviště).
11. Jištění prvolezce, druholezce, vytvoření jistícího stanoviště.
12. Zachycení pádu prvolezce a druholezce.
13. Technika chůze (suťovisko, tráva, kleč, sníh, ledovec, skalní hřeben).
14. Vytváření postupového jištění (zakládání vklíněnců, frendů, uzlů, ovazování hrotů a hodin).
15. Vyprošťování, spouštění a zafixování spolulezce, prusíkování.
16. Zvládnutí přelezu cesty IV. stupně obtížnosti (UIAA).
17. Zvládnutí techniky lezení spár, stěn, komínů, převisů a lezení na tření.

Hlava VIII.
Hierarchie oddílu, volby, výroční schůze
Předseda - zastupuje oddíl při jednání s ČHS a ostatními subjekty, zodpovídá za chod a práci oddílu je volen na 2 roky na výroční schůzi oddílu (popř. mimořádné výroční schůzi), může být odvolán na výroční schůzi (popř. mimořádné výroční schůzi) 2/3 většinou členů oddílu, a to
 a. v případě disciplinárního provinění bránícího výkonu funkce,
 b. v případě vedeného trestního stíhání vedeného proti jeho osobě,
 c. v případě kolize zájmů škodící oddílu.
První místopředseda - zastupuje předsedu oddílu
 a. v případě nepřítomnosti předsedy,
 b. v případě odstoupení či odvolání předsedy,
 c. v případě úmrtí předsedy, a to v pořadí 1. místopředseda, 2. místopředseda,
- zodpovídá za řádné školení nováčků a doškolování členů oddílu,
- je volen na 2 roky na výroční schůzi oddílu (popř. mimořádné výroční schůzi),
Druhý místopředseda - zastupuje předsedu oddílu
 a. v případě nepřítomnosti předsedy,
 b. v případě odstoupení či odvolání předsedy,
 c. v případě úmrtí předsedy, a to v pořadí 1. místopředseda, 2. místopředseda,
- zodpovídá za programovou náplň oddílu,
- je volen na 2 roky na výroční schůzi oddílu (popř. mimořádné výroční schůzi).
Pokladník - zodpovídá za řádné a včasné vybírání členských, oddílových příspěvků a za vybírání vstupních poplatků do oddílu. Je volen na 2 roky na výroční schůzi oddílu (popř. mimořádné výroční schůzi). Kronikář (správce webu) - zodpovídá za webovské stránky oddílu a jejich aktualizaci. Je volen na 2 roky na výroční schůzi oddílu (popř. mimořádné výroční schůzi). Zdravotník - odpovídá za zdravotnické školení a doškolování nováčků a členů oddílu. Na akcích, kterých se zúčastní má na starosti lékárničku. Je volen na 2 roky na výroční schůzi oddílu (popř. mimořádné výroční schůzi). Funkce se mohou kumulovat, pouze předseda nemůže být zároveň místopředsedou a první místopředseda nemůže být zároveň druhým místopředsedou.


© H.O.K.N. - Horolezecký oddíl Karla Němce Plzeň
Petr Novák - H.O.K.N., Smrková 26, 312 00 Plzeň, Česká republika, tel: 377 473 150